Information

Information om klubben.


Åkirkeby Cross Klub er en ren motorcykelsportsklub.
Vi er tilsluttet Danmarks Motor Union og Dansk Idræts Forbund 
ÅCK er Bornholms eneste Cross klub og har for tiden knap 55 medlemmer 
Hvordan bliver jeg Crosskører?
Går du og sysler med tanken om at køre Motor Cross under ordnede forhold så kontakt Aakirkeby Cross Klub ÅCK 
I klubben vil du få mange værdifulde oplysninger som vil være dig en stor hjælp i opstarten 
Sådan gør du: 
Meld dig ind i Aakirkeby Cross Klub.
Send dine oplysninger til ÅCK via formularen ’kontakt os’ 
I klubben vil du muligvis kunne prøve maskine og udstyr i starten 
samtidig vil vi hjælpe dig med at anskaffe den nødvendige licens hos DMU Derefter kan du begynde at køre på bane 
Hvad koster det: 

Medlemsskab i ÅCK:

0-7 år 400,-

8-17 år 800,-

18-999 år 1000,-

Passivt medlem 250,-

Medlemsskabet er halvårligt.
DMU licens kan du finde priser på her www.dmusport.dk

 

Nye medlemmer.


- Er du interesseret i moto cross?
- Kunne du tænke dig at se, hvad det er?
- Måske har du lyst til at prøve selv at køre under trygge forhold?
- Eller har du allerede bestemt, at du vil køre moto cross...?

Så er du velkommen til at møde op på vores bane nord for Aakirkeby, når der er træning (onsdage kl. 17-20 og lørdage kl. 11-15). Tag en snak med nogle af kørerne, og hør hvordan de er kommet i gang med moto cross.
Og husk - ung eller gammel, lille eller stor; alle kan have det sjovt med moto cross!

Du er også meget velkommen til at kontakte Benny på tlf. 24237899, så i kan aftale at mødes på banen og du kan få mere at vide om moto cross på Bornholm og om vores klub.

Indmeldelse

Har du besluttet at melde dig ind i ÅCK, så må du endelig ikke tøve. Send blot en email til os på , hvor du skriver at du gerne vil meldes ind, og husk at oplyse:
- navn
- adresse
- telefonumre
- fødselsdato
Så sørger vi for at du bliver meldt ind i klubben, og der bliver lavet et licens til dig i DMU (Danmarks Motor Union) info@aack.dk

Hvad er cross.


.. en udfordrende sport med fart og spænding. 


1. Hvad er motocross

2. Er motocross en sport for mig ?

3. Hvordan kommer jeg igang ?

4. Hvor gammel skal man være?

5. Hvor kan man køre ?

 

1. Hvad er motocross ?

Motocross er kørsel på motorcykel i varierende terræn, enten på permanente baner med mange sving, hop og evt. bakker, eller i nogle tilfælde på midlertidigt anlagte baner.

Der køres løb i forskellige klasser - afhængig af kørernes alder, erfaring og dygtighed. Endvidere køres i særlige micro- og minicrossklasser, opdelt efter alder og motor-/ maskinstørrelse.

 

 

Trafik i svinget

Starten på et løb sker i et bredt startfelt, hvor kørerne holder side om side bag en startbom, der efter forudgående signal "falder", hvorefter det gælder om at køre hurtigst muligt og komme først i mål efter en nærmere fastsat køretid, f.eks. 20 min. + 1 omgang.

Der gives præmier ved alle løb til de bedst placerede.

 

2. Er motocross noget for mig ?

Mange tror at motorcykelkørsel er noget med at sidde ned og bare gi´gas. Det gælder absolut ikke en motorcykelsport som motocross.

Motocross er meget konditionskrævende, og du bruger alle - ja alle muskler i kroppen. Undersøgelser har faktisk vist, at denne sport er mellem de absolut mest krævende der findes, bl.a. kan præstationen for topkørere sammenlignes med superliga-fodboldspillere i aktion, blot kan motocrosskøreren ikke holde små pauser ind i mellem, men opretholder præstationen i op til en halv time, 2 -.3 gange i løbet af en løbsdag.

Træningen til motocross er derfor en kombination af forskellig fysisk træning - herunder løbetræning, mountenbike m.v. - samt køretræning på motocrossmaskinen.

Sporten kan naturligvis dyrkes på forskellige niveauer, men nogen træning skal påregnes.

Da en motocrossmaskine løbende kræver vedligeholdelse og reparation, er det en fordel at have nogen "teknisk snilde", det gør sporten billigst i længden.

Så hvis du kan lide udfordringer, fart og spænding, og, afhængig af dine ambitioner, vil ofre lidt tid til træning - ja så er motocross uden tvivl noget for dig. Og selvom sporten er indivuel, så hersker der et godt kammeratskab blandt motocrosskørere, og også med tid til masser af hygge ind imellem.

3. hvordan kommer jeg igang ?

Når du vil igang med at dyrke motocross, skal du først og fremmest meldes ind i en klub. Det er en god ide, at starte med at henvende sig i en DMU-klub i nærheden (Aakirkeby Cross Klub) - klubben kan hjælpe dig med mange gode råd m.h.t. anskaffelse af udstyr, og iøvrigt hvordan du nemmest kommer igang.

Ud over en brugt eller ny motocrossmaskine, skal du påregne at anskaffe forskelligt (sikkerheds-) udstyr, såsom styrthjelm af godkendt type, "skuldersæt", langærmet køretrøje, kørebukser, crossstøvler, samt handsker og motorbriller.

Du kan udmærket klare dig med brugt udstyr for at komme billigst muligt igang, blot skal du være sikker på at det du køber er brugbart.

I DMU klubben skal du påregne at det koster nogle få hundrede kroner i kontingent årligt, og derudover skal du have en licens, som gælder som "kørekort" på alle DMU-godkendte baner, og ikke mindst samtidig gælder som ulykkesforsikring. Prisen pr. år varierer efter din alder - få prisen at vide i klubben (ca. kr. 175,- til 1100,-).

 

4. Hvor Gammel skal man være ?

Microsport udøves af børn fra 3 - 12år på såkaldte laveffektmaskiner. Det er små motorcykler på 50 og 80cc med begrænset antal hestekræfter. Banerne er specielt anlagt til, og benyttes kun af disse klasser.

Minicross udøves af børn fra 8 - 10 år på 60cc motorcykler med større effekt end "micromaskinerne", og fra 10 - 15 år kan der køres på 80cc maskiner i lav eller høj udgave.

Motocross på 125cc maskiner kan dyrkes fra 14 år og større maskiner fra 16 år.

Vedtægter.


§1

Klubbens navn er Åkirkeby Cross Klub. Dens formål er, at virke for såvel sporten som for at styrke og udvikle kammeratskabsfølelsen indenfor motorverdenen samt medvirke til, at klubbens medlemmer strengt overholder motorloven og politivedtægterne.

 

§2

Som medlem kan optages enhver. Optagelse er først gyldig, når første kontingentopkrævning er betalt.

Elektronisk formidling af al information er den primært benyttede metode til at meddele sig i klubben. Det er derfor nødvendigt at man som medlem har mulighed for at læse klubbens hjemmeside samt modtage og sende email. Det enkelte medlem skal sørge for at ÅCK til enhver tid har dennes gældende email-adresse.

 

§3

Det årlige kontingent til klubben, er det på sidste generalforsamling vedtagne, som betales forud, halvårligt. Kontingentet forfalder i maj og november, og betales direkte til kontonr: 0657 6570095739 med tydelig angivelse af medlemmets navn. Klubbens regnskab går fra 1. januar til 31. december.

 

§4

Har klubben ikke modtaget kontigentet rettidigt, kan bestyrelsen uden yderligere henvendelse straks slette vedkommende som medlem hos Å.C.K og D.M.U. En for sen indbetaling vil samtidig medføre tab af stemmeret til den efterfølgende generalforsamling.

 

§5

Klubbens bestyrelse består af mindst 5 medlemmer, formand, næstformand, kasserer og konstituerer sig selv. Bestyrelsen vælges for et tidsrum af 2 år, således at halvdelen er på valg. På ulige årstal afgår formand og et bestyrelsesmedlem, på lige årstal afgår næstformand, kasserer og et bestyrelsesmedlem. Endvidere vælges for et årrig periode, 1 suppleant, 1 revisor, samt 1 kørerepræsentant. Genvalg kan finde sted. Udtræder formand eller et andet bestyrelsesmedlem i årets løb, kan bestyrelsen supplere sig med suppleanten.

§6

Bestyrelsesmøder som er beslutningsdygtige, når formanden eller næstformanden og mindst 2 medlemmer er til stede, indkaldes af formanden, så ofte han anser det for nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer begærer det. Ved stemmelighed i bestyrelsen, afgører formanden suverænt afstemningens udfald.

§7

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Alle dens beslutninger afgøres ved almindelig stemme flertal. Den alene kan ophæve eller forandre lovene. Beslutninger der tages på generalforsamlingen er gældende, uden undtagelse, frem til næste generalforsamling. Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Fremlæggelse af foregående års regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant, revisor og kørerepræsentant.

6. Eventuelt.

Den ordinære generalforsamling, indkaldes skriftlig til hvert enkelt medlem med 14. dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen anser det fornødent, eller når mindst to tredjedele af klubbens medlemmer, skriftlig indsender begæring derom til bestyrelsen, sammen med forslag til dagsorden. Forslag (lovændringer) der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være indleveret til bestyrelsen mindst 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Såvel den ordinære som ekstraordinære generalforsamling, ledes af en dirigent som vælges af forsamlingen. Der afgives skriftlig afstemning hvis et medlem forlanger det. Stemmeret kan kun udøves ved personlig nærværelse på generalforsamlingen. Som adgangskort til generalforsamlingen gælder kun rettidigt betalt medlemsskab fra sidst påbegyndte år. Klubbetalte medlemsskaber giver ikke stemmeret. For medlemmer under 15 år, kan dennes stemme varetages af medlemmets forælder/værge. Bestyrelsesmedlemmer har, uanset tilknytning til klubben, én stemme hver.

§8

Løb og arrangementer tilrettelægges af bestyrelsen. Det tilstræbes at arrangere klubbens egne løb således, at klubbens medlemmer har mulighed for at deltage i løb og turneringer i det øvrige land, i deres respektive klasser. Meddelelse om arrangementer og løb udsendes i email/nyhedsbrev eller lægges på hjemmeside i form af løbs- eller aktivitetskalender.

§9

Klubbens love, samt klubbens bestræbelser for orden og sømmelig optræden, såvel i som uden for klubben må respekteres. Såfremt bestyrelsen skønner, at noget medlem har overtrådt disse bestemmelser, eller på anden måde har forbrudt sig mod klubben, er denne berettiget til at ekskludere samme, dog er det pågældende medlem berettiget til, forinden beslutning tages, at udtale sig overfor bestyrelsen. Til eksklusions vedtagelse kræves et demokratisk flertal af mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne. En eksklusion skal ved samme lejlighed tidsbestemmes overfor det pågældende medlem. Det er til enhver tid bestyrelsens opgave og ret, at træffe afgørelse om evt. straf og strafudmåling. Afgørelsen skal respekteres af de øvrige medlemmer.

§10

Klubbens midler, må kun anvendes til de forskellige arrangementer og løb som bestyrelsen arrangerer, samt til øvrige udgifter i klubben, såsom præmier, tryksager, medlemsblad, leje af lokaler o.l. Et bestyrelsesmedlem kan ikke hæve penge hos kassereren uden den øvrige bestyrelses sanktion.Kassereren administrerer proceduren for udbetalinger

 

§11

Ingen medlemmer af klubben hæfter personligt for gæld klubben måtte pådrage sig.

Enhver lovlig generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødte medlemmers antal.

§12

Opløsning af klubben kan kun finde sted, når mindst to tredjedele af samtlige medlemmer stemmer herfor. Såfremt to tredjedele af medlemmerne ikke er mødt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 14 dage senere, hvor opløsning kan vedtages med to tredjedeles majoritet af det mødte medlemstal. I tilfælde af opløsning af klubben, træffer generalforsamlingen afgørelse om overdragelse af klubbens midler til en forening inden for D.I.F

§13

I tilfælde af tvivl om vedtægternes betydning, tolkning og ordlyd, er bestyrelsen berettiget og forpligtet til at tolke vedtægterne, for at komme frem til en løsning på et problem eller en situation som ikke står ordret beskrevet i vedtægterne.

 

§14

Det påhviler alle aktive medlemmer at deltage i det fælles arbejde. Minimumsindsatsen defineres som 20 timers arbejde pr. husstand. Der udfærdiges arbejdsgrupper og arbejdsområder af bestyrelsen, eller en af bestyrelsen udpeget person, idet der tages hensyn til medlemmernes faglige kunnen, efter bestyrelsens bedste evne og skøn. De 20 timers arbejde kan udføres af medlemmet selv, eller af pårørende til medlemmet. Dvs fædre/mødre/søskende o.lign. Det er fortrinsvis op til medlemmet selv at holde styr på antallet af timer der arbejdes, men såfremt et medlem, efter bestyrelsens mening, ikke udfører tilstrækkeligt mange timers arbejde, kan der sanktioneres med først advarsel, og ved yderligere modvilje, eksklusion.

I særlige tilfælde, hvor medlemmet ikke har mulighed for at udføre de 20 timers arbejde på et år, kan bestyrelsen give tilladelse til at medlemmet betaler sig fra ydelsen, med hvad der svarer til 100,- pr arbejdstime, eller anden modydelse der efter bestyrelsens skøn, kan opveje de 20 timers arbejde. En sådan aftale skal dog være på plads inden 1. maj.

 

§15

Gæstekørere betaler den til enhver tid gældende tarif, som fremgår af klubbens hjemmeside.