Vedtægter i ÅCK

§1

Klubbens navn er Åkirkeby Cross Klub. Dens formål er, at virke for såvel sporten som for at styrke og udvikle kammeratskabsfølelsen indenfor motorverdenen samt medvirke til, at klubbens medlemmer strengt overholder motorloven og politivedtægterne.

 

§2

Som medlem kan optages enhver. Optagelse er først gyldig, når første kontingentopkrævning er betalt.

Elektronisk formidling af al information er den primært benyttede metode til at meddele sig i klubben. Det er derfor nødvendigt at man som medlem har mulighed for at læse klubbens hjemmeside samt modtage og sende email. Det enkelte medlem skal sørge for at ÅCK til enhver tid har dennes gældende email-adresse.

 

§3

Det årlige kontingent til klubben, er det på sidste generalforsamling vedtagne, som betales forud, halvårligt. Kontingentet forfalder i maj og november, og betales direkte til kontonr: 0657 6570095739 med tydelig angivelse af medlemmets navn. Klubbens regnskab går fra 1. januar til 31. december.

 

§4

Har klubben ikke modtaget kontigentet rettidigt, kan bestyrelsen uden yderligere henvendelse straks slette vedkommende som medlem hos Å.C.K og D.M.U. En for sen indbetaling vil samtidig medføre tab af stemmeret til den efterfølgende generalforsamling.

 

§5

Klubbens bestyrelse består af mindst 5 medlemmer, formand, næstformand, kasserer og konstituerer sig selv. Bestyrelsen vælges for et tidsrum af 2 år, således at halvdelen er på valg. På ulige årstal afgår formand og et bestyrelsesmedlem, på lige årstal afgår næstformand, kasserer og et bestyrelsesmedlem. Endvidere vælges for et årrig periode, 1 suppleant, 1 revisor, samt 1 kørerepræsentant. Genvalg kan finde sted. Udtræder formand eller et andet bestyrelsesmedlem i årets løb, kan bestyrelsen supplere sig med suppleanten.

§6

Bestyrelsesmøder som er beslutningsdygtige, når formanden eller næstformanden og mindst 2 medlemmer er til stede, indkaldes af formanden, så ofte han anser det for nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer begærer det. Ved stemmelighed i bestyrelsen, afgører formanden suverænt afstemningens udfald.

§7

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Alle dens beslutninger afgøres ved almindelig stemme flertal. Den alene kan ophæve eller forandre lovene. Beslutninger der tages på generalforsamlingen er gældende, uden undtagelse, frem til næste generalforsamling. Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Fremlæggelse af foregående års regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant, revisor og kørerepræsentant.

6. Eventuelt.

Den ordinære generalforsamling, indkaldes skriftlig til hvert enkelt medlem med 14. dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen anser det fornødent, eller når mindst to tredjedele af klubbens medlemmer, skriftlig indsender begæring derom til bestyrelsen, sammen med forslag til dagsorden. Forslag (lovændringer) der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være indleveret til bestyrelsen mindst 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Såvel den ordinære som ekstraordinære generalforsamling, ledes af en dirigent som vælges af forsamlingen. Der afgives skriftlig afstemning hvis et medlem forlanger det. Stemmeret kan kun udøves ved personlig nærværelse på generalforsamlingen. Som adgangskort til generalforsamlingen gælder kun rettidigt betalt medlemsskab fra sidst påbegyndte år. Klubbetalte medlemsskaber giver ikke stemmeret. For medlemmer under 15 år, kan dennes stemme varetages af medlemmets forælder/værge. Bestyrelsesmedlemmer har, uanset tilknytning til klubben, én stemme hver.

§8

Løb og arrangementer tilrettelægges af bestyrelsen. Det tilstræbes at arrangere klubbens egne løb således, at klubbens medlemmer har mulighed for at deltage i løb og turneringer i det øvrige land, i deres respektive klasser. Meddelelse om arrangementer og løb udsendes i email/nyhedsbrev eller lægges på hjemmeside i form af løbs- eller aktivitetskalender.

§9

Klubbens love, samt klubbens bestræbelser for orden og sømmelig optræden, såvel i som uden for klubben må respekteres. Såfremt bestyrelsen skønner, at noget medlem har overtrådt disse bestemmelser, eller på anden måde har forbrudt sig mod klubben, er denne berettiget til at ekskludere samme, dog er det pågældende medlem berettiget til, forinden beslutning tages, at udtale sig overfor bestyrelsen. Til eksklusions vedtagelse kræves et demokratisk flertal af mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne. En eksklusion skal ved samme lejlighed tidsbestemmes overfor det pågældende medlem. Det er til enhver tid bestyrelsens opgave og ret, at træffe afgørelse om evt. straf og strafudmåling. Afgørelsen skal respekteres af de øvrige medlemmer.

§10

Klubbens midler, må kun anvendes til de forskellige arrangementer og løb som bestyrelsen arrangerer, samt til øvrige udgifter i klubben, såsom præmier, tryksager, medlemsblad, leje af lokaler o.l. Et bestyrelsesmedlem kan ikke hæve penge hos kassereren uden den øvrige bestyrelses sanktion.Kassereren administrerer proceduren for udbetalinger

 

§11

Ingen medlemmer af klubben hæfter personligt for gæld klubben måtte pådrage sig.

Enhver lovlig generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødte medlemmers antal.

§12

Opløsning af klubben kan kun finde sted, når mindst to tredjedele af samtlige medlemmer stemmer herfor. Såfremt to tredjedele af medlemmerne ikke er mødt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 14 dage senere, hvor opløsning kan vedtages med to tredjedeles majoritet af det mødte medlemstal. I tilfælde af opløsning af klubben, træffer generalforsamlingen afgørelse om overdragelse af klubbens midler til en forening inden for D.I.F

§13

I tilfælde af tvivl om vedtægternes betydning, tolkning og ordlyd, er bestyrelsen berettiget og forpligtet til at tolke vedtægterne, for at komme frem til en løsning på et problem eller en situation som ikke står ordret beskrevet i vedtægterne.

 

§14

Det påhviler alle aktive medlemmer at deltage i det fælles arbejde. Minimumsindsatsen defineres som 20 timers arbejde pr. husstand. Der udfærdiges arbejdsgrupper og arbejdsområder af bestyrelsen, eller en af bestyrelsen udpeget person, idet der tages hensyn til medlemmernes faglige kunnen, efter bestyrelsens bedste evne og skøn. De 20 timers arbejde kan udføres af medlemmet selv, eller af pårørende til medlemmet. Dvs fædre/mødre/søskende o.lign. Det er fortrinsvis op til medlemmet selv at holde styr på antallet af timer der arbejdes, men såfremt et medlem, efter bestyrelsens mening, ikke udfører tilstrækkeligt mange timers arbejde, kan der sanktioneres med først advarsel, og ved yderligere modvilje, eksklusion.

I særlige tilfælde, hvor medlemmet ikke har mulighed for at udføre de 20 timers arbejde på et år, kan bestyrelsen give tilladelse til at medlemmet betaler sig fra ydelsen, med hvad der svarer til 100,- pr arbejdstime, eller anden modydelse der efter bestyrelsens skøn, kan opveje de 20 timers arbejde. En sådan aftale skal dog være på plads inden 1. maj.

 

§15

Gæstekørere betaler den til enhver tid gældende tarif, som fremgår af klubbens hjemmeside.